מכרז פומבי 1/2018, למתן שירותי גינון וחצרנות במדרשת בן גוריון - שינוי מועדים קובעים

מזכירות • 20/2/2018 כניסות

ועד מקומי מדרשת בן גוריון , מזמין בזה הצעות לשירותי גינון וחצרנות בשטחי היישוב מדרשת בן גוריון.

השירותים יינתנו לפי ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ועל המציע יהיה לספק את כוח האדם הדרוש לביצועו.

  1. המציע יהיה בעל הידע סיווג גננות ונוי סוג 1 לפחות, היכולת, האמצעים והניסיון המוכח בעבודות גינון במשך שלוש שנים לפחות. יש לצרף שלוש המלצות המוכיחות את הניסיון בעבודה נשוא מכרז זה, בשלוש השנים האחרונות או יותר.
  2. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, בסך 500 ₪, במזכירות היישוב מדרשת בן גוריון, בפניה טלפונית לליאת בן עמי: 08-6532124.
  3. סיור קבלנים חובה יערך ביום רביעי 7/03/2018 בשעה 12:00, במזכירות היישוב. לאחר ההסברים שיינתנו במזכירות היישוב, כל המציעים יערכו סיור בשטח ובסיור יפורטו כל העבודות, שיש לבצע. המעוניינים להשתתף בסיור הקבלנים, מתבקשים להודיע עד ליום שלישי 6/03/2018 עד השעה 14:00 לליאת בן עמי בטלפון 08-6532124.
  4. פירוט והסברים, בקשר לתנאי המכרז, יוכל המציע לקבל בסיור הקבלנים וכן מאורלי גלעד בטלפון 050-9800069, בשעות העבודה הרגילות. רשאים להגיש הצעה רק מי שרכשו את מסמכי המכרז והשתתפו בסיור המקדים.
  5. ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל הדרישות וההוראות הנלוות במסמכי המכרז, צריכה להגיע במסירה אישית, למזכירות היישוב, לא יאוחר מאשר עד ליום שני 15/03/2018 בשעה 12:00. אין לשלוח את ההצעה בדואר.