תקנון - תנאי השימוש במערכת

מידע שימושי • כניסות

האתר הינו פלטפורמה להעברת שירותי הודעות ואינפורמציה בלבד. כל שימוש אחר - לרבות, אך לא רק - שימוש בעל אופי מסחרי, הינו אסור בהחלט. הועד שומר לעצמו את הזכות לחסום גישה של משתמש לשירות ו/או להגיש כנגדו תביעה בגין נזקים תדמיתיים ו/או נזקים אחרים שיגרמו לו בשל שימוש לא ראוי בשירות.

הנני מתחייב להשתמש באתר בדרך נאותה וסבירה, לא לפגוע ו/או לא להעליב ו/או לא להטריד בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, משתמש אחר ו/או אדם אחר כלשהו.

הנני מתחייב להימנע מפרסום מידע ו/או מלל כלשהו, שהינו בלתי חוקי ו/או בגדר "לשון הרע" ו/או פוגע ו/או מעליב ו/או לא מדויק ו/או לא צנוע ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או כל מידע ו/או מלל שיש בו פגיעה בזכות ו/או בפרטיות של צד שלישי כלשהו.

עם הצטרפותי כחבר באתר, הינני מסכים לקבל מהועד הודעות, בכל דרך שהיא , לרבות, אך לא רק: הודעות טלפוניות, הודעות SMS והודעות דואר אלקטרוני.

· אם אינך מעוניין לקבל מהועד הודעות, אל תירשם לאתר או בטל את הרישום.

למען הסדר הטוב יובהר כי הועד לא ישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ו/או שימוש לרעה של משתמש כלשהו. עם זאת, הועד יפעל כמיטב יכולתו למנוע התנהגות זו.

בכל שאלה ו/או בעיה בנוגע לשירות ובכלל, הינך מוזמן ליצור קשר עם נציגי הועד על ידי לחיצה על הקישור "צרו קשר".