פרוטוקול ישיבת ועד 7.9.22

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 7.9

מצ"ב.
ישיבת הוועד הבאה בתאריך 21.9.22 יוםר ביעי 20:30 במשרדי הועד