פרוטוקול ישיבת ועד 28.7.22

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 27.7

מצ"ב.

ישיבת הועד הבאה 24.8.22 במשרדי הועד