בעלי תפקיד בועד ובישוב

אודות • 1/3/2018 כניסות

חברי הועד

יו"ר הועד....................................איל גילת eyalgilat@gmail.com

חבר ועד.....................................דובי רול dovi@tiyulacher.com

תחום מוניציפליה ובטחון..............אביבה לוי oliviafreddy@gmail.com

תחום בטחון ובטיחות..................אדם סלע adam@adamsela.com

פרוייקטים..................................מיכל ארנון micharnon@gmail.com

תקציבים ופרויקטים מיוחדים.......מיכל מויאל mmouyal@bgu.ac.il
מזכירות הועד

מזכירת/גזברית היישוב..................אורלי גלעד mazkir@mbg.org.il

מזכירת הועד.............................ליאת בן עמי vaad@mbg.org.il
רכזת גביה................................אפרת אלעזר efrat.mbg@gmail.com